#Sercerośnie

Regulamin programu
„Z miłości do radości – Serce rośnie II edycja”

 

REGULAMIN PROGRAMU „Z miłości do radości – Serce rośnie II edycja”

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Organizatorem programu  promocyjnego - „Z miłości do radości – Serce rośnie II edycja” określanego dalej jako „Program” i zapewniającym nagrody w Programie jest WAWEL S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: 30-520 Kraków, ul. W. Warneńczyka 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014525, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 676-007-68-68, numer statystyczny REGON 350035154, zwany dalej: „Organizatorem”,

1.2. Program trwa od dnia 16 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Jest to okres, w którym możliwy jest zakup produktów objętych Programem, zgłoszenie do Programu oraz udział w Programie – na zasadach niniejszego Regulaminu. Okres ten nie obejmuje czasu postępowań reklamacyjnych („Czas trwania Programu”).

1.3. Program odbywać się będzie zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym regulaminie, określanym dalej jako „Regulamin”.

1.4. Program prowadzony jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5. Celem Programu jest:

- wsparcie finansowe przez WAWEL S.A. celów użytecznych społecznie, wskazanych przez pięć organizacji – Fundacji i Stowarzyszeń, zaproszonych do udziału w Programie – dalej zwanych „Organizacjami”,

- promowanie marki WAWEL – jako marki odpowiedzialnej społecznie i jej produktów objętych Programem oraz umożliwienie konsumentom będącym uczestnikami Programu gromadzenia w Programie punktów, zwanych „serduszkami” i  wymiany ich na nagrody w sposób określony Regulaminem oraz analiza grupy docelowej konsumentów.

1.6. W ramach pkt 1.5 a) każdy z uczestników Programu ma prawo wybrać cel użyteczny społecznie określony i realizowany przez zaproszoną do Programu Organizację, a WAWEL.S.A. przeznaczy nagrodę na realizację tego celu, w sposób określony w pkt 7 Regulaminu. Lista Organizacji, których działania wesprze WAWEL S.A. znajduje się na stronie www.sercerosnie.com.pl.  Zasady  wsparcia finansowego   Organizacji, przez WAWEL S.A. oraz mechanizm udziału i zbierania przez uczestników Programu punktów - serduszek (poprzez rejestrację kodów z opakowań promocyjnych oraz paragonów dokumentujących zakup produktów Wawel na wagę), a co za tym idzie  nagrody określa niniejszy Regulamin.

2. Uczestnicy Programu.

2.1. Uczestnikiem Programu może być pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2.5.

2.2. Osoba fizyczna może brać udział w Programie poprzez:

- zgłoszenie swojego udziału w Programie według zasad określonych w niniejszym Regulaminie (pkt 3.5. – 3.16.), uzyskując  status uczestnika Programu - zwana [Uczestnik],

- oddanie swojego głosu w Programie w sposób określony w pkt 3.4. bez konieczności rejestracji w Programie i bez konieczności zakupu Produktów -  zwana [Osoba  Oddająca Głos]. Celem oddania głosu w Programie jest zebranie głosów o wartości 1.000.000 zł. Jeśli warunek zebrania głosów o wartości 1.000.000 zł zostanie spełniony, Organizator przeznaczy dodatkową kwotę 1.000.000 zł na nagrodę zgodnie z pkt 7 Regulaminu.

2.3. Uczestnicy Programu zgłaszają swój udział w Programie:

- poprzez rejestrację w Programie w sposób określony w pkt od 3.5. do 3.15.

2.4. Przystępując do Programu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

2.5. W przypadku Uczestników, będących osobami niemającymi pełnej zdolności do czynności prawnych (osoby poniżej trzynastego roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie), wszelkie oświadczenia woli, w tym zgody tych osób, o których mowa w niniejszym Regulaminie muszą zostać złożone przez przedstawicieli ustawowych tych osób, a w przypadku osób ograniczonych w zdolności do czynności prawnych (osoby, które ukończyły trzynasty rok życia oraz osoby częściowo ubezwłasnowolnione) odpowiednio za zgodą lub przez przedstawicieli ustawowych tych osób, w formularzu, o którym mowa w pkt 3. niniejszego Regulaminu. Pomimo zgody wyrażonej w formularzu przy rejestracji w Programie, Organizator ma prawo żądać otrzymania potwierdzenia tej zgody na piśmie, a w razie jakichkolwiek wątpliwości i w przypadku nie otrzymania takiej zgody, Organizator wykluczy takiego Uczestnika z Programu.

2.6. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora ani ich małżonkowie, zstępni ani wstępni.

2.7. Uczestnik zgłasza wyłącznie swój własny udział w Programie z zastrzeżeniem pkt 2.5.

2.8. Uczestnik może dokonać tylko jednej rejestracji w czasie trwania Programu.

2.9. W razie naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, w tym warunków uczestnictwa w Programie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Programu. Wykluczony Uczestnik pozbawiony jest prawa do otrzymywania nagród oraz innych świadczeń przysługujących Uczestnikom Programu, co nie narusza prawa do nagród i świadczeń już wcześniej zdobytych w Programie - pod warunkiem uzyskania ich zgodnie z zasadami Regulaminu. Osoba taka traci status Uczestnika. Organizator uprawniony jest do sprawdzenia w każdym czasie potencjalnych naruszeń postanowień Regulaminu przez Uczestników oraz zasadności przyznania nagród Uczestnikowi. Do czasu zakończenia powyższej weryfikacji, wstrzymane zostaje wydawanie nagród. Negatywny wynik weryfikacji oznacza brak prawa Uczestnika do nagrody.

2.10. Uczestnicy Programu zobowiązani są do zachowania dowodów zakupu (paragonów) do momentu prawidłowej ich weryfikacji przez Organizatora tj. do momentu naliczenia punktów - serduszek na Koncie Uczestnika zgodnie z pkt 4.4. oraz do zachowania oryginalnych opakowań Produktów  z widoczną treścią unikalnych kodów alfanumerycznych, tożsamych z tymi, które zgłosili do Programu do momentu prawidłowej ich weryfikacji przez Organizatora, tj. do momentu naliczenia punktów-serduszek  na Koncie Uczestnika zgodnie z pkt. 4.4.

2.11. Dla każdej Organizacji zaproszonej do Programu zostanie utworzone konto, na które Uczestnicy  będą wskazywali kwoty określone w pkt. 4.3 w sposób określony w pkt. 4.8.- 4. 10 oraz w pkt. 7.3.

3. Udział i rejestracja w Programie.

3.1. Uczestnicy mogą wziąć udział w Programie w okresie od 16 października 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

3.2. Program prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej www.sercerosnie.com.pl oraz od 01.01.2018 r. za pośrednictwem strony internetowej www.zmiloscidoradosci.pl. Użytkownicy strony www.zmiloscidoradosci.pl od 01.01.2018 r. zostaną przekierowani na stronę: www.sercerosnie.com.pl.

3.3. Uczestnik może wziąć udział w Programie:

- poprzez zarejestrowanie się zgodnie z zasadami okresowymi w pkt 3.4 – 3.15 poniżej

3.4. Osoba Oddająca Głos  może oddać swój głos za pośrednictwem strony internetowej www.sercerosnie.com.pl w terminie od 16.10.2017 r. do 28.02.2018 r., przy czym Osoba Oddająca Głos oddaje jeden głos w jednym dniu kalendarzowym w terminie wskazanym powyżej, bez konieczności zakupu Produktów Wawel i bez konieczności rejestracji w Programie w sposób określony w pkt 3.5. poniżej.

Zabronione jest zwiększanie ilości oddawanych głosów poprzez działania niezgodne z Regulaminem, w tym zwłaszcza poprzez wykorzystywanie systemów masowych głosowań lub innego rodzaju automatycznych urządzeń i programów komputerowych powodujących naliczanie głosów nie oddanych bezpośrednio przez osoby fizyczne. Organizator zastrzega sobie możliwość nienaliczania bądź odjęcia głosów, w stosunku do których będą uzasadnione podejrzenia o naruszanie zasad głosowania, o których mowa powyżej.

3.4.1. Oddanie głosu przez Osobę Oddającą Głos odbywa się poprzez wirtualne naklejenie naklejki na opakowanie Produktu Wawel za pośrednictwem strony www.sercerosnie.com.pl.

3.4.2. Organizator określa wartość jednego głosu oddanego przez Osobę Oddającą Głos za pośrednictwem strony www.sercerosnie.com.pl na 1 zł, z tym że Organizator może podwyższyć wartość jednego głosu  poprzez organizowanie dodatkowych aktywności, o których mowa  w  pkt 5. O podwyższeniu wartości oddawanych głosów Uczestnicy Programu oraz Osoby Oddające Głos  będą każdorazowo informowani poprzez zamieszczane na stronie www.sercerosnie.com.pl szczegółowych zasad lub odrębnych regulaminów.

3.4.3. Każdy głos oddany przez Osobę Oddającą Głos,  będzie na bieżąco - w czasie rzeczywistym - aktualizowany i sumowany poprzez wskazania na liczniku znajdującym się na stronie www.sercerosnie.com.pl. Licznik będzie pokazywał sumę wartości wszystkich głosów oddanych przez Osoby Oddające Głos.

3.4.4. Osoby Oddające Głos mogą maksymalnie w sumie oddać głosy o wartości 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) w terminie od 16.10.2017 r. do 28.02.2018 r. Jeżeli wartość  oddanych głosów osiągnie kwotę 1.000.000 zł w terminie wcześniejszym niż 28.02.2018 r. możliwość oddania głosów przez Osoby Oddające Głos zostanie automatycznie wyłączona.

Wyniki podsumowujące liczbę głosów oddanych przez Osoby Oddające Głos zostaną podane na stronie www.sercerosnie.com.pl w dniu 1 marca 2018 r.

3.4.5. Jeśli suma wszystkich oddanych głosów osiągnie wartość 1.000.000 zł, Organizator przeznaczy dodatkową kwotę 1.000.000 zł na nagrodę zgodnie z pkt 7.

3.5. Uczestnik może wziąć udział w Programie poprzez zarejestrowanie się. Rejestracja Uczestnika do Programu musi zgadzać się z postanowieniami wynikającymi z niniejszego Regulaminu. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia rejestracji do Programu,  powoduje nieważność zgłoszenia. Wszyscy zarejestrowani w Programie Uczestnicy posiadają indywidualne konto, w którym po zalogowaniu będą widoczne dane Uczestnika podane w Formularzu oraz informacje o aktywnościach danego Uczestnika w Programie i zdobytych przez niego punktach - serduszkach.

3.6. Rejestracji do Programu można dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.sercerosnie.com.pl (dalej: „Strona”) i przesłanie go do Organizatora za pośrednictwem tej Strony. Rejestracja polega na właściwym i całkowitym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (dalej: „Formularz”). Obowiązkowymi warunkami rejestracji jest spełnienie technicznych procedur rejestracji, podanie w treści Formularza wszystkich danych wymaganych dla rejestracji podstawowej, w tym poprawnego adresu e-mail.

3.7. Konsument może dokonać rejestracji podstawowej, w której uzupełnia podstawowe dane: imię, nazwisko, adres e-mail, oraz podaje własne hasło (obowiązkowe, niezbędne do założenia Konta w Programie). W momencie poprawnego uzupełnienia danych do konsumenta wysyłana jest informacja w formie wiadomości e-mail na podany przez konsumenta adres e-mail, z prośbą o potwierdzenie adresu e-mail (link aktywacyjny). Kliknięcie w link aktywacyjny, wysłany Uczestnikowi przez Organizatora jest dopełnieniem procesu rejestracji Uczestnika. Link aktywacyjny jest wysyłany Uczestnikowi niezwłocznie z chwilą otrzymania poprawnego zgłoszenia udziału w Programie. Kliknięcie w link skutkuje aktywacją indywidualnego konta Uczestnika w Programie (dalej: „Konto”). Dla dokonania rejestracji podstawowej nie jest konieczna rejestracja kodu z opakowań Produktów objętych Programem ani rejestracja paragonów potwierdzających zakup Produktów na wagę, o których mowa w pkt 4.3., jednak Konto staje się aktywne w momencie rejestracji przez Uczestnika pierwszego kodu alfanumerycznego z opakowań Produktów objętych Programem albo rejestracji  pierwszego paragonu potwierdzającego zakup Produktów na wagę, o których mowa w pkt 4.3.

3.8. Po aktywacji linku aktywacyjnego wysłanego na adres podany podczas rejestracji, Uczestnik może zalogować się na Stronie (Logowanie). Logowanie daje dostęp do Konta Uczestnika. Loginem jest adres e-mailowy podany przez Uczestnika, a hasło stanowi to samo hasło, które Uczestnik podał w Formularzu. Brak kliknięcia w link aktywacyjny w ciągu 168 godzin od momentu wysłania e-maila na wskazany w formularzu adres e-mail skutkuje usunięciem Konta.

3.9. Uczestnik może edytować wszystkie dane, za wyjątkiem adresu e-mail (tego elementu formularza Uczestnik nie może zmienić – za pośrednictwem funkcjonalności Konta). Do zmiany hasła dostępu do Konta przewidziany jest mechanizm „Zmiany hasła”, który dostępny jest w sekcji logowania do Programu.

Ograniczenie możliwości edycji adresu mailowego za pośrednictwem funkcjonalności indywidualnego Konta pozostaje bez wpływu na prawa Uczestnika do dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, czy prawa do przenoszenia danych – te funkcje dostępne są poprzez kontakt z administratorem danych pod adresem: iodo@wawel.com.pl.

3.10. W ramach Konta Uczestnik może rejestrować kody alfanumeryczne z Produktów Wawel, rejestrować paragony, wskazywać określone na Produktach Wawel kwoty na wybrany cel użyteczny społecznie realizowany przez Organizacje, na realizację którego Organizator przeznaczy nagrodę – na zasadach wskazanych w pkt 7 Regulaminu, sprawdzać stan swoich punktów - serduszek w Programie.

3.11. Konsument może również dokonać rejestracji rozszerzonej, w której podaje dane: datę urodzenia, nazwę ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod, numer telefonu komórkowego, Uzupełnienie danych w ramach rejestracji rozszerzonej może być dokonane na późniejszym etapie trwania Programu.

3.12. Podanie danych takich jak: nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod, numer telefonu komórkowego, nie jest wymagane, aby Konto zostało założone, ale konieczne do uzupełnienia, aby Uczestnik mógł otrzymać zdobytą w Programie nagrodę.

3.13. Przy rejestracji konsument może udzielić dobrowolnie zgód  na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych WAWEL S.A., przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i przetwarzanie danych poprzez oznaczenie formuł odpowiednich zgód na Stronie.  Udzielenie dodatkowych zgód jest dobrowolne i nie jest wymagane w celu udziału w Programie.

3.14. Przy rejestracji do Programu konsument powinien zapoznać się z Regulaminem i oznaczyć pole w formularzu rejestracyjnym potwierdzające fakt zapoznania się z Regulaminem.

3.15. Uczestnik może w każdym momencie zrezygnować z udziału w Programie zgłaszając to Organizatorowi za pomocą komunikacji elektronicznej lub pocztowej lub dzwoniąc na Infolinię (szczegółowe informacje o Infolinii znajdują się w pkt 11.7 Regulaminu).

4. Punkty. Zasady Programu.

4.1. Program polega na nagradzaniu tych Uczestników Programu, którzy dokonają rejestracji w Programie oraz zakupią Produkty Wawel objęte promocją w ramach Programu – określone w ust. 4.3. poniżej (zwane dalej: „Produkty”, a pojedynczo: „Produkt”). W momencie pozytywnej  weryfikacji  punktów – serduszek tj. w momencie naliczenia punktów-serduszek  na Koncie Uczestnika zgodnie z pkt 4.4, system automatycznie przekaże  określoną kwotę na wybrany przez Uczestnika cel użytecznie społeczny zgodnie z  ust. 4.3. poniżej. Cele realizowane przez Organizacje  są wskazane na stronie www.sercerosnie.com.pl. Na realizację celu Organizator przeznaczy nagrodę – na zasadach wskazanych w pkt 7 Regulaminu.

4.2. W ramach Programu Uczestnicy za każdy zakup Produktu mają możliwość zbierania i rejestracji punktów - serduszek. Punkty przyznawane w Programie noszą nazwę: „serduszka”. Wewnątrz opakowania każdego Produktu konfekcjonowanego (sprzedawanego w opakowaniu) objętego Programem i oznaczanego znakiem promocyjnym (Produkty oznaczone jako biorące udział w Programie),  umieszczony jest unikalny kod alfanumeryczny („Kod”). Wpisanie przez Uczestnika Kodu z nabytego Produktu na Koncie Uczestnika, albo – dla Produktów sprzedawanych luzem – rejestracja  scanu lub zdjęcia paragonu potwierdzającego zakup Produktów niekonfekcjonowanych wraz z  numerem paragonu i wagą zakupionych Produktów - jest punktowane w ramach Programu.

4.3. Produktami objętymi Programem są wyprodukowane przez Organizatora i sprzedawane pod marką  „Wawel” produkty określone poniżej (dalej Produkty, a pojedynczo - Produkt), z których zakupem łączy się przyznanie następującej liczby punktów - serduszek w Programie na konto Uczestnika, oraz automatyczne przekazanie, określonej kwoty na wybrany przez Uczestnika cel użytecznie społeczny, realizowany przez daną Organizację:

4.3.1. konfekcjonowane słodycze marki Wawel – punktacja serduszek odnosi się do każdego opakowania i wiąże się z obowiązkiem rejestracji w Programie na Koncie Uczestnika Kodu, system automatycznie przekaże określoną poniżej kwotę na wybrany przez Uczestnika  cel społecznie użyteczny:

Produkt

Kwota automatycznie przekazywana na cel użyteczny społecznie wybrany przez Uczestnika

Liczba punktów - serduszek w Programie za każde opakowanie

batony 30g – 49g

0,50 pln

0,5 serduszka

 

Karmelki w torebkach 120g

1,00 pln

 

1 serduszko

 

Czekolady 100g: Gorzka, Mleczna, Malaga, Kasztanki, Tiki Taki,  Milkizz, Krówkowa, Miętowa, Michałki, Truskawkowa mleczna,  Deserowa, Jagodowa, Karmelowa,  Fresh&Fruity, Peanut Butter,  Truflowa, Orzechowa, Crunchy coco,  Piernikowa

Kakao 100g

Czekolady 100g: Premium 70% cocoa, Premium 90% cocoa, Premium orange 70% cocoa, Premium Mleczna, Premium Mleczna z wiórkami kokosowymi, Premium Jagodowa, Premium Żurawinowa

2,00 pln

 

 

2 serduszka

 

 

Galaretki w torebkach 120g i 160g, Krówka w torebkach 250g, Mieszanka Krakowska 150g

Tofflairs karmelowo-czekoladowy 120g, Tofflairs czekoladowo-mleczny 120g

Czekolada 150g

Kartonik Kakao 200g

Bombonierki  260g

3,00 pln

 

 

 

3 serduszka

 

 

 

Cukierki w torebkach  280g

Czekolady 278g – 300g

Cukierki w torebkach  400g

Pastylka miętowa 210g

Kartonik 300g: Mieszanka Krakowska, Żelki

Bombonierki 300g

4,00 pln

4 serduszka

Bombonierki 430g

5,00 pln

5 serduszek

Kartonik Śliwka w czekoladzie 300g

 

4.3.2. słodycze marki Wawel sprzedawane na wagę (luzem) – punktacja serduszek odnosi się do wagi zakupionych Produktów – wskazanej na paragonie potwierdzającym zakup Produktów; w celu uzyskania punktów - serduszek za zakup Produktów niekonfekcjonowanych Uczestnik musi zarejestrować na swoim Koncie  scan lub zdjęcie paragonu potwierdzającego zakup Produktów Wawel oraz wagę zakupionych  Produktów, jak również datę nabycia (wystawienia paragonu) oraz numer paragonu, przy czym data nabycia Produktów musi mieścić się w czasie trwania Programu, system automatycznie przekaże określoną kwotę na wybrany przez Uczestnika  cel użyteczny społecznie realizowany przez daną Organizację.

Za zakup  Produktów na wagę o gramaturze od 100g do 200g Uczestnik otrzyma 1 serduszko, za zakup produktów o gramaturze od 201g do 300g Uczestnik otrzyma 2 serduszka, za zakup Produktów o większych gramaturach Uczestnik otrzyma serduszka wg poniższej tabeli,  a system automatycznie przekaże określone kwoty na wybrany przez Uczestnika cel użytecznie społeczny realizowany przez daną Organizację wg poniższej tabeli:

Produkt luz – wg wagi

Kwota automatycznie przekazywana na cel użyteczny społecznie wybrany przez Uczestnika

Liczba serduszek w Programie

100g – 200g

1,00 pln

1 serduszko

201g - 300g

2,00 pln

2 serduszka

301g - 400g

3,00 pln

3 serduszka

401g - 500g

4,00 pln

4 serduszka

501g - 600g

5,00 pln

5 serduszek

601g - 700g

6,00 pln

6 serduszek

701g - 800g

7,00 pln

7 serduszek

801g - 900g

8,00 pln

8 serduszek

901g-1 000g

9,00 pln

9 serduszek

 

4.4. Naliczenie punktów - serduszek na Koncie Uczestnika oraz automatyczne przekazanie określonej kwoty na wybrany przez Uczestnika cel społecznie użyteczny realizowany przez Organizację nastąpi w ciągu 72 godzin od prawidłowego wpisania Kodu lub dodania scanu lub zdjęcia paragonu.

4.5.  Uczestnik proszony jest o zachowanie paragonów potwierdzających zakup Produktów na wagę oraz opakowań po Produktach do momentu ich weryfikacji przez Organizatora tj. do momentu naliczenia punktów-serduszek  na Koncie uczestnika zgodnie z pkt 4.4 powyżej.

4.6. Informacje o Produktach objętych Programem dostępne są również na Stronie, pod numerem Infolinii wskazanym w pkt 11.7. Regulaminu oraz w siedzibie Organizatora.

4.7. Wskazanie określonej kwoty przez Uczestnika na wybrany cel społecznie użyteczny opisany na stronie www.sercerosnie.com.pl realizowany przez Organizacje, na realizację którego Organizator przeznaczy nagrodę odbywa się podczas rejestracji kodu alfanumerycznego z opakowania Produktu albo rejestracji zdjęcia lub scanu paragonu. Uczestnik rejestruje kod lub paragon i zaznacza wybrany przez niego cel Organizacji, następnie operację zatwierdza przyciskiem „Zatwierdź”. Jeśli kod lub paragon zostanie zweryfikowany pozytywnie (jest poprawny) na Koncie Uczestnika pojawia się liczba punktów - serduszek zgodnie z zapisami w punkcie 4.3 niniejszego Regulaminu, na konto wybranej przez Uczestnika Organizacji automatycznie przekazywana jest kwota określona w punkcie 4.3 niniejszego Regulaminu.

4.8. Każdy Uczestnik będzie mógł zarejestrować maksymalnie 10 unikalnych Kodów albo zarejestrować maksymalnie 10 paragonów z Produktów niekonfekcjonowanych w każdym dniu  kalendarzowym trwania Programu; unikalne Kody albo paragony wpisane ponad ten limit nie będą brane pod uwagę w Programie tzn. nie będą naliczane za nie punkty – serduszka na koncie Uczestnika i nie będą przekazywane kwoty na konta Organizacji. Po wprowadzeniu 10 błędnych unikalnych kodów albo wadliwych paragonów w czasie jednej doby, Konto Uczestnika zostanie tymczasowo zablokowane; od następnego dnia system automatycznie odblokuje Konto Uczestnika.  Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wpisanych Kodów i zarejestrowanych paragonów w przypadku podejrzenia o fałszywe źródło ich pochodzenia - Uczestnik może zostać poproszony o okazanie wszystkich paragonów potwierdzających zakup Produktów, zgłoszonych do Programu jak również o przedstawienie opakowań Produktów z Kodami zgłoszonymi do Programu. Organizator zastrzega możliwość dodania na Stronie mechanizmu captchy [narzędzie służące do zabezpieczania stron internetowych (formularzy m.in. rejestracyjnych i kontaktowych, for internetowych, itp.) przed publikowaniem danych wysyłanych przez automatyczne skrypty-roboty spamerskie].

4.9. Uczestnicy, którzy zarejestrują pierwszy raz Kod lub zarejestrują pierwszy raz paragon, po zarejestrowaniu i prawidłowej weryfikacji otrzymają jednorazowo 5 punktów – serduszek.

5. Aktywności dodatkowe punktowane w ramach Programu – zasady.

5.1. W ramach Programu Organizator prowadzić będzie  dodatkowe aktywności, w tym konkursy cykliczne jak i konkursy jednorazowe [Aktywności], w których Uczestnik będzie mógł wziąć udział. Informacje o dodatkowych planowanych Aktywnościach w ramach Programu będą każdorazowo zamieszczane na Stronie. Organizator zamieści na Stronie szczegółowe zasady lub odrębne regulaminy poszczególnych Aktywności.

6. Nagrody w Programie. Zasady wydania.

6.1. Każdy Uczestnik, który uzyska w Programie co najmniej 20 punktów - serduszek, uzyskuje prawo do nagrody rzeczowej („Nagroda rzeczowa”) o wartości 15 zł brutto w postaci jednej torby materiałowej z nadrukiem, w ilości 10 000 sztuk. Po wyczerpaniu zapasów magazynowych nagrody rzeczowej – torby ( 10 000 szt.), zostanie ustalona i podana do wiadomości nowa nagroda o wartości nie niższej niż 15 zł brutto.  Nagroda rzeczowa zostanie dostarczona nagrodzonemu Uczestnikowi za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem w terminie 60 dni od dnia spełnienia warunków uzyskania nagrody rzeczowej i automatycznego przekazania przez system określonej kwoty na cel użyteczny społecznie wskazany przez Uczestnika, na który Organizator przeznaczy nagrodę zgodnie z pkt 7, oraz podania  prawidłowych danych teleadresowych niezbędnych do wysyłki nagrody rzeczowej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem. Organizator zastrzega sobie, że w przypadku nie odebrania przez Uczestnika nagrody, zostanie ona ponownie wysłana do Uczestnika, a w przypadku nieodebrania nagrody powtórny raz, nagroda przechodzi na własność Organizatora.

6.2. Każdy Uczestnik, który uzyska w Programie co najmniej 40 punktów – serduszek, uzyskuje prawo do nagrody rzeczowej w postaci vouchera z kodem dostępowym uprawniających do wymiany na jeden bilet do kina, na wszystkie seanse 2D o wartości do 25 zł brutto. Voucher uprawniający do wymiany na bilet do kina będzie przesyłany nagrodzonemu Uczestnikowi za pośrednictwem poczty e-mail, pod adresem podanym przez Uczestnika w Formularzu rejestracyjnym do Programu. Voucher z kodem dostępowym uprawniający do wymiany na jeden bilet do kina możliwy jest do wykorzystania w wybranym przez Uczestnika kinie sieci Cinema City na terenie Polski. Kod dostępowy powinien zostać wykorzystany w terminie wskazanym w e-mailu.

6.3. Każdy Uczestnik, który uzyska w Programie co najmniej 40 punktów – serduszek, uzyskuje prawo do nagrody rzeczowej w postaci vouchera z kodem dostępowym do jednej z platform filmowych uprawniającym do jednomiesięcznego abonamentu o wartości 19,00 zł. Vouchery uprawniające do wymiany na jednomiesięczny abonament do jednej z platform filmowych będą przesyłane nagrodzonemu Uczestnikowi za pośrednictwem poczty e-mail, pod adresem podanym przez Uczestnika w Formularzu rejestracyjnym do Programu. Kod dostępowy powinien zostać wykorzystany w terminie wskazanym w e-mailu na terytorium Polski.

6.4.Każdy Uczestnik, który uzyska w Programie co najmniej 50 punktów – serduszek, uzyskuje prawo do nagrody rzeczowej o wartości 40 zł brutto w postaci jednej koszulki z nadrukiem, w ilości 5 000 sztuk. Po wyczerpaniu zapasów magazynowych nagrody rzeczowej – koszulki (5 000 szt), zostanie ustalona i podana do wiadomości nowa nagroda o wartości nie niższej niż 40 zł brutto. Nagroda rzeczowa zostanie dostarczona nagrodzonemu Uczestnikowi za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem w terminie 60 dni od dnia spełnienia warunków uzyskania nagrody rzeczowej i automatycznego przekazania przez system określonej kwoty na cel użyteczny społecznie wskazany przez Uczestnika, na który Organizator przeznaczy nagrodę zgodnie z pkt 7, oraz podania  prawidłowych danych teleadresowych niezbędnych do wysyłki nagrody rzeczowej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kurierem. Organizator zastrzega sobie, że w przypadku nie odebrania przez Uczestnika nagrody, zostanie ona ponownie wysłana do Uczestnika, a w przypadku nieodebrania nagrody powtórny raz, nagroda przechodzi na własność Organizatora.

6.5. Kody do voucherów, opisane w pkt 6.2. i 6.3., zostaną wysłane za pośrednictwem poczty e-mail nagrodzonemu Uczestnikowi w terminie 30 dni od dnia spełnienia warunków uzyskania nagrody, w tym automatycznego przekazania przez system określonej kwoty na cel użyteczny społecznie wskazany przez Uczestnika, na który Organizator przeznaczy nagrodę zgodnie z pkt.7. Z powodów technicznych w jednej informacji e-mail może zostać przesłany jeden voucher z kodem dostępowym uprawniającym do wymiany go na bilet do kina, lub uprawniającym go do jednomiesięcznego abonamentu do platformy filmowej.

6.6. Każdy Uczestnik, który zarejestruje pierwszy raz Kod lub zarejestruje pierwszy raz paragon, po zarejestrowaniu i prawidłowej weryfikacji otrzyma jednorazowo 5 punktów – serduszek zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 4.9 niniejszego Regulaminu. Premia (Korzyść) jest przyznawana jednorazowo w dowolnym terminie od aktywacji konta Uczestnika i dotyczy dodania 5 punktów - serduszek wpisywanych do Programu po raz pierwszy. 

6.7. Każdy Uczestnik, który dokona tzw. rozszerzonej rejestracji  opisanej w punkcie 3.11. uzyska premię (korzyść) w postaci otrzymania dodatkowych punktów – serduszek w ilości 5 sztuk

6.8. Nagrody mają charakter gwarantowany z tym zastrzeżeniem, że Organizator zastrzega sobie możliwość wyczerpania stanów magazynowych dla poszczególnych nagród. O wyczerpaniu stanów magazynowych poszczególnych nagród, Uczestnik Programu zostanie poinformowany na stronie www.sercerosnie.com.pl. Zdobyte w Programie nagrody podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie Ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6.9. Po wyborze nagrody przez Uczestnika, saldo punktów - serduszek na jego koncie w Programie zostaje pomniejszone o liczbę punktów - serduszek odpowiadającą wartości wybranej nagrody (odpowiednio – 20 punktów - serduszek w związku z wyborem torby, 40 punktów – serduszek w związku z wyborem voucheru z kodem dostępowym uprawniającym do wymiany na bilet do kina lub vouchera z kodem dostępowym uprawniających do wymiany na jednomiesięczny abonament na platformie filmowej, 50 punktów – serduszek w związku z wyborem koszulki). Nagród nie można zamienić na ich równowartość pieniężną.

6.10. Organizator poinformuje o nabyciu przez Uczestnika prawa do nagrody na Stronie www.sercerosnie.com.pl – w sekcji „Twoje Konto”, jak również prześle do Uczestnika e-mail z informacją o nabyciu prawa do nagrody pod adres wskazany przez Uczestnika przy Rejestracji.

6.11. W razie wątpliwości co do poprawności lub kompletności podanych przez Uczestnika danych umożliwiających doręczenie nagrody, Organizator jest uprawniony do zwrócenia się do Uczestnika z prośbą o potwierdzenie, uzupełnienie lub aktualizację danych niezbędnych dla dostarczenia nagród.

6.12. W razie powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do poprawności zgłoszenia (rejestracji Produktów), Organizator może zażądać by Uczestnik niezwłocznie przesłał pocztą  albo kurierem, przesyłkę zawierającą oryginały dowodów zakupu potwierdzających zakup wszystkich Produktów, z których unikalne kody zostały zgłoszone do Programu oraz opakowania po Produktach zawierające widoczne i czytelne unikalne kody o treści tożsamej z treścią wszystkich unikalnych kodów zgłoszonych do Programu – w odniesieniu do Produktów konfekcjonowanych. W przypadku Produktów na wagę Organizator może zażądać by Uczestnik, niezwłocznie przesłał pocztą  albo kurierem przesyłkę zawierającą oryginały dowodów zakupu potwierdzających zakup wszystkich Produktów na wagę, dzięki którym Uczestnik uzyskał liczbę punktów - serduszek.  Przesyłka powinna zostać nadana pocztą lub kurierem (za potwierdzeniem nadania) na adres Organizatora: Wawel S.A., ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520 Kraków, w terminie 4 dni od wysłania przez Organizatora drogą e-mail oraz drogą pocztową do Uczestnika informacji żądania przekazania przez niego paragonów (dowodów sprzedaży) i opakowań Produktów. Przesyłka powinna zostać oznaczona dopiskiem „Program Z miłości do radości – Serce rośnie II edycja”. Uczestnik traci uprawnienie do przyznania punktów – serduszek,  jeżeli w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania Uczestnikowi informacji o konieczności wysłania dowodów zakupów, Organizator nie otrzyma wskazanych prawidłowych dowodów nabycia Produktów, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika lub dowody nabycia będą nieprawidłowe lub nieprawdziwe.

6.13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość otrzymania przez Uczestnika nagrody lub jej zrealizowania/skorzystania z niej z przyczyn zależnych wyłącznie od Uczestnika lub operatora pocztowego,  za pośrednictwem, którego przesyła nagrodę   w szczególności za:

- niewłaściwe wypełnienie warunków określonych w Regulaminie przez Uczestnika;

- podanie błędnych danych przez Uczestnika i wynikającą z tego niemożliwość kontaktu lub identyfikacji Uczestnika, albo doręczenia lub realizacji Nagrody.

6.14. W razie rezygnacji Uczestnika z odbioru Nagrody, Uczestnik traci prawo do Nagrody, a Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. 

7. Wsparcie Organizacji.

7.1. W celu jak najlepszego poznania potrzeb społecznych i wsparcia inicjatyw o największej społecznej doniosłości, Organizator umożliwia Uczestnikom przyporządkowanie określonych kwot na cele użyteczne społecznie wskazane przez Organizacje, które w ocenie Uczestników Programu najbardziej zasługują na wsparcie finansowe.  Lista Organizacji, które otrzymają wsparcie Organizatora  w związku z niniejszym Programem znajduje się na stronie www.sercerosnie.com.pl.

7.2. Organizator  przeznaczy nagrodę w następującej wysokości:

- nagroda w kwocie do 1 500 000 zł na cele użyteczne społecznie wskazane przez Organizacje,

- a w przypadku oddania  głosów przez Osoby Oddające Głos o wartości 1 000 000 zł zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 3.4, Organizator przeznaczy dodatkową  nagrodę w wysokości 1 000 000 zł na cele użyteczne społecznie wskazane przez Organizacje, czyli łącznie  w wysokości  do 2 500 000 zł.

Łączna wartość nagród przyznanych Organizacjom w Programie  po spełnieniu warunku, o którym mowa powyżej nie przekroczy kwoty 2.500.000,00 zł.

7.3. Organizator przeznaczy nagrodę,  na cele społecznie użyteczne realizowane przez Organizacje, określone w niniejszym Regulaminie, wybrane przez Uczestników Programu którzy przyporządkują określone kwoty zgodnie z zapisami w punkcie  4.3.  Każdy Uczestnik ma prawo przyporządkować kwoty w Programie wybranym Organizacjom poprzez wybranie celu użytecznego społecznie danej Organizacji w momencie rejestracji Kodów i/lub rejestracji paragonów zgodnie z zapisami w punkcie 4.7.

7.4. Programem objętych jest pięć Organizacji:

7.4.1. Fundacja „AKogo?”, Cel społecznie użyteczny:  Rozwój nowych technologii medycznych dedykowanych pacjentom w śpiączce, ze szczególnym uwzględnieniem nerwowych komórek macierzystych.

7.4.2. Fundacja „Mimo wszystko”, Cel społecznie użyteczny: Terapia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie w ośrodkach wybudowanych, prowadzonych i utrzymywanych przez Fundację Anny Dymnej MIMO WSZYSTKO. Wesprzyj tych, którzy o wsparcie dla siebie nie potrafią nawet prosić. Razem zmieniajmy świat na lepszy i piękniejszy.

7.4.3. Stowarzyszenie Wiosna,  Cel społecznie użyteczny: W Akademii Przyszłości wydobywamy z ludzi to, co mają w sobie najpiękniejszego. Nasi podopieczni to tysiące dzieci, które doświadczyły porażki w szkole. Biorąc udział w Akademii, otrzymują wsparcie indywidualnego tutora, który spotyka się z nimi raz w tygodniu i pomaga im zmienić sposób myślenia. Dzięki temu budują pewność siebie i nabierają chęci, by podejmować wyzwania i osiągać sukcesy w życiu. Dziś pracujemy z dziećmi tak, by poradziły sobie jutro.

7.4.4. Poza Horyzonty „Fundacja Jaśka Meli”, Cel społecznie użyteczny: Wspieranie i pomaganie w adaptacji do życia osób po utracie kończyn. Fundacja zajmuje się prowadzeniem infolinii „Co po amputacji” w ramach której prowadzone są dyżury psychologa dla ludzi po amputacjach i ich bliskich oraz organizacją wojewódzkich Spotkań Podopiecznych. Dzięki finansowemu wsparciu Działu Pomocy Fundacji pomagamy pacjentom nie tylko w odnalezieniu się w nowej, trudnej sytuacji życiowej, ale również zapewniamy im pomoc materialną. Dodatkowo, naszym celem jest rozwijanie świadomości społecznej na temat amputacji.

7.4.5. Fundacja „Wawel z Rodziną”, Cel społecznie użyteczny:  Finansowanie innowacyjnych, nowoczesnych programów edukacyjnych mających na celu rozwijanie zainteresowań, pasji i talentów dzieci. Chcemy w nich wzbudzać ciekawość świata oraz chęć odkrywania nowych dziedzin. Wierzymy, że dzięki różnorodnym formom edukacyjnym damy dzieciom nowe perspektywy i szansę na łatwiejsze wejście w dorosłe życie.

7.5. Nagrody będą przeznaczone przez WAWEL S.A. ze środków własnych na podstawie odrębnych porozumień z Organizacjami – i przeznaczone będą na realizację celów wskazanych przez Organizacje w związku z udziałem w Programie.

7.6. Wskazanie przez Uczestnika określonej kwoty na wybrany cel społecznie użyteczny danej Organizacji jest możliwe podczas oddawania głosów, rejestracji przez Uczestnika Kodów lub rejestracji paragonu potwierdzającego zakup Produktu. Wskazanie i przyporządkowanie kwoty na konto danej  Organizacji jest koniecznym warunkiem dodania punktów - serduszek do konta Uczestnika w Programie.

7.7. Dla każdej Organizacji zostanie utworzone wirtualne konto na stronie internetowej www.sercerosnie.com.pl. Kwoty wskazywane przez Uczestników Programu na poszczególne cele społecznie użyteczne danej Organizacji będą zasilały konto danej Organizacji. Suma kwot wskazywanych przez Uczestników na poszczególnych kontach Organizacji będzie pokazywana na stronie internetowej na bieżąco, w czasie rzeczywistym.

Suma kwot na wszystkich kontach pięciu Organizacji nie może przekroczyć kwoty 1.500.000 zł.

Jeśli zostanie spełniony warunek oddania głosów przez Osoby Oddające Głos o wartości 1.000.000 zł, o którym mowa w pkt 7.2 Organizator przeznaczy dodatkową kwotę 1.000.000 zł na nagrodę, wówczas  suma kwot na wszystkich kontach pięciu Organizacji nie może przekroczyć kwoty 2.500.000 zł.

7.8. Każda z Organizacji otrzyma od Organizatora nagrodę równą wysokości kwoty zebranej na wirtualnym koncie.

7.9. Jeżeli suma przyporządkowanych przez Uczestników na konta wszystkich Organizacji kwot: odpowiednio 1 500 000 zł albo 2 500 000 zł zgodnie z zapisami powyżej, zostanie  uzyskana przed terminem zakończenia Programu tj. przed 31.12.2018 r., Uczestnicy mogą dalej brać udział w Programie, rejestrować się i zbierać punkty - serduszka na swoje konto, odbierać nagrody bez możliwości wskazania kwot na cele społecznie użyteczne.

7.10. Podsumowanie kwot przyporządkowanych  przez Uczestników na konta danych Organizacji i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 3 stycznia 2019 r. Przyporządkowywanie kwot na konta poszczególnych Organizacji będzie możliwe do 31 grudnia 2018 r. do godziny 23:59. Ogłoszenie wyników odbędzie się na stronie www.sercerosnie.com.pl w dniu 3 stycznia 2019 r. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego ogłoszenia wyników w przypadku jeżeli suma przyporządkowanych przez Uczestników na konta wszystkich Organizacji kwot: odpowiednio 1.500.000 zł albo  2 500 000 zł zgodnie z zapisami powyżej, zostanie  uzyskana przed terminem zakończenia Programu tj. przed 31.12.2018 r. 

8. Strona Programu.

8.1. Program jest prowadzony za pośrednictwem strony www.sercerosnie.com.pl w terminie od 01.01.2018 r. Użytkownicy strony www.zmiloscidoradosci.pl w terminie od 01.01.2018 r. zostaną przekierowani na stronę www.sercerosnie.com.pl (dalej: „Strona”). Strona jest udostępniana Uczestnikom Programu w celu zapoznania się z zasadami Programu i prowadzonych Aktywności, jak również informacji o Organizacjach  i celach użytecznych społecznie wspieranych przez Organizatora w ramach Programu. Organizator nie świadczy Uczestnikom za pośrednictwem Strony innych usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8.2. Korzystanie ze Strony możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Uczestnikowi – użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer 9 i nowsze, Firefox 3 i nowsze, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail).

9. Reklamacje.

9.1. Reklamacje związane z Programem mogą być zgłaszane w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem www.sercerosnie.com.pl, albo w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja – Program: Z miłości do radości- Serce rośnie II edycja ”. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji.

9.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny lub e-mail, jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis.

9.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

9.4. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny – a jeśli Uczestnik podał wyłącznie adres e-mail do korespondencji - pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ramach reklamacji. Na żądanie Uczestnika składającego reklamację Organizator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres korespondencyjny lub adres e-mail.

9.5. Reklamacje niezupełne, nieczytelne bądź nieprawidłowe oraz z innych przyczyn wadliwe, nie będą rozpatrywane. Organizator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Uczestnika z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień co do przedmiotu i treści reklamacji.

9.6. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym; w szczególności do dochodzenia przez Uczestnika w postępowaniu sądowym roszczeń wynikłych w związku z Programem nie jest wymagane uprzednie wyczerpanie drogi postępowania reklamacyjnego.

10. Ochrona danych osobowych.

10.1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest WAWEL S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520  Kraków [ Administrator]. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Regulaminie.

10.2. Dane osobowe Uczestników  przetwarzane są w celu udziału w Programie „Z Miłości do radości – Serce rośnie II edycja”, a podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Uczestnika zgoda w oparciu o art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

10.3. Kontakt  w sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem: iodo@wawel.com.pl.

10.4. Administrator korzysta z prawa podejmowania decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych uczestników Programu (tzw. „profilowanie”). Decyzje te jednak w żaden sposób nie wpływają na prawa lub obowiązki Uczestników.

10.5. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane następującym odbiorcom współpracującym przy realizacji Programu:

a) Encja com S.A. z siedzibą w Katowicach,

b) Roxx Media S.C. z siedzibą w Krakowie,

c) Basics z siedzibą w Białymstoku,

d) Poczta Polska S.A.

10.6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji Programu. Po tym czasie dane osobowe Uczestników oraz wszelkie istniejące ich kopie zostaną usunięte.

10.7. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

10.8. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.9. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jego danych osobowych, w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia oraz powszechnie obowiązującego prawa polskiego – w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych .

10.10. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Programie.

10.11. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Programie.

11. Postanowienia Końcowe.

11.1. Regulamin Programu jest dostępny na Stronie www.sercerosnie.com.pl oraz w siedzibie Organizatora: WAWEL S.A. ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520  Kraków w czasie trwania Programu, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

11.2. Wszelkie formy kontaktu na adresy i numery telefonów Uczestników wpisane przy rejestracji w Programie będą uważane za prawidłowe, o ile Organizator nie zostanie poinformowany przez Uczestnika o zmianie tych danych.

11.4. Zabronione jest dokonywanie przez Uczestnika, w ramach uczestnictwa w Programie, jakichkolwiek naruszeń prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu, w szczególności w sposób, który zwiększa szanse na uzyskanie nagrody w Programie, w tym niedopuszczalne są działania o charakterze hakerskim. Naruszenie przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Programie prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, ogólnych zasad obowiązujących lub któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o utracie przez tego Uczestnika prawa do nagrody lub wykluczenia Uczestnika z Programu czy też pozbawienie go statusu Uczestnika.

11.5. W sprawach dotyczących Programu, nieuwzględnionych w Regulaminie obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

11.6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu z ważnych powodów, w tym odwołanie, skrócenie lub wydłużenie trwania Programu, rozszerzenie listy Produktów objętych Programem. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Programu. Organizator ogłosi informację o zmianach, jak również opublikuje zmieniony tekst regulaminu na 14 dni przed wejściem w życie zmian – na stronie internetowej Programu. Postanowienie to nie dotyczy publikowania na Stronie regulaminów Aktywności dodatkowych prowadzonych w ramach Programu, które obowiązują z dniem publikacji lub odpowiednio z dniem wskazanym jako data rozpoczęcia aktywności.

11.7. Dla Uczestników Programu Organizator uruchomił infolinię (12) 25 42 111, która ma służyć komunikacji w zakresie Programu (całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls wg taryfy danego operatora, dostępna z polskich sieci telekomunikacyjnych) (dalej „Infolinia”) – czynną w terminie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 do 16.00. Dodatkowo Organizator udostępnił  skrzynkę e-mail pod adresem: info@sercerosnie.com.pl, na którą Uczestnicy i osoby zainteresowane Programem będą mogły wysyłać pytania i sugestie dotyczące Programu.

Organizator

Dodatkowe regulaminy

AKCJA 1 ZŁOTY X 10AKCJA 1 ZŁOTY X 6AKCJI DWA RAZY WIĘCEJ ZA PRODUKTY ŚWIĄTECZNEAKCJA 1 ZŁOTY X 5AKCJA 1 ZŁOTY X 2AKCJA DWA RAZY WIĘCEJ ZA BATONYAKCJA 1 ZŁOTY X 5 II EDYCJAAKCJA DWA RAZY WIĘCEJ ZA MICHAŁKIAKCJA DWA RAZY WIĘCEJ ZA PRODUKTY WIOSENNEDWA RAZY WIĘCEJ ZA PRODUKTY FRESH&FRUITYAKCJA DWA RAZY WIĘCEJ ZA ZAKUP PRODUKTÓW NA WAGĘAKCJA DWA RAZY WIĘCEJ ZA PRODUKTY MIESZANKA KRAKOWSKADWA RAZY WIĘCEJ ZA PRODUKTY FRESH&FRUITYAKCJA DWA RAZY WIĘCEJ ZA BATONYAKCJA DWA RAZY WIĘCEJ ZA BATONYAKCJA DWA RAZY WIĘCEJ ZA TOFFLAIRSYAKCJA DWA RAZY WIĘCEJ ZA CZEKOLADYDWA RAZY WIĘCEJ ZA PRODUKTY MALAGA KASZTANKI TIKI TAKIDWA RAZY WIĘCEJ NA ŚWIĘTA

Do góry